Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ehangu'ch dealltwriaeth o ddylunio a thechnoleg? Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr sydd am ddeall y berthynas gymhleth rhwng dylunio, defnyddiau, cynhyrchu a marchnata. Galluoga i chi feithrin sgiliau dylunio a gwneud cynnyrch drwy ganolbwyntio ar waith cwrs ymarferol.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Dylunio a Thechnoleg NEU Celf a Dylunio
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Darlithoedd a gwaith dosbarth gan gynnwys gwaith grŵp
 • Adnoddau rhyngweithiol ar y cwrs - MOODLE (Amgylchedd Dysgu Rhithwir)
 • Gwrando, darllen ac ymateb
 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy

Asesiad:

Byddwch yn sefyll arholiad ar yr unedau theori ym mis Mai/Mehefin bob blwyddyn. Caiff y prosiect a’r portffolio eu hasesu'n gyson drwy gydol y flwyddyn a'u safoni'n allanol ddechrau Mai.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Os dewiswch barhau i astudio pwnc perthnasol, mae llawer o gyrsiau prifysgol ar gael, a bydd y gwaith a wnewch ar y cwrs Lefel A yn help i chi ddewis yn ddoeth ohonynt. 

Gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio, neu wneud cais i ddilyn cwrs gradd mewn addysgu, dylunio gemwaith, ffasiwn a thecstilau, peirianneg, pensaernïaeth, neu unrhyw faes arall y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Ar y cwrs, cewch gyflwyniad i faes dylunio a thechnoleg cynhyrchu. Drwy waith prosiect a braslunio, cewch gyfle i feithrin eich sgiliau dylunio a gwneud. Cewch ddysgu hefyd sut i ddefnyddio systemau dylunio cyfrifiadurol (CAD/CAM), a chewch gyfle i gael profiad o ddylunio cynnyrch mewn cyd-destun diwydiannol. Mae’n bosibl hefyd y trefnir teithiau tramor ac ymweliadau addysgol ag arddangosfeydd. 

  Blwyddyn 1 (AS) 

  DT1 - Gwaith theori: Yn yr uned hon, ymdrinnir â phedwar prif bwnc: dylunio ac arloesi; dadansoddi cynnyrch; defnyddiau a chydrannau; arferion diwydiannol a masnachol. Mae’r uned hon yn werth 40% o’r radd AS a bydd yn golygu sefyll arholiad ysgrifenedig.

  DT2 – Portffolio Dylunio a Gwneud (Briff agored): Mae chwe cham i’r uned ymarferol hon – ymchwilio; dylunio; cynllunio gwneud; dewis defnyddiau a phrosesau; gwerthuso; gwneud. Mae’r uned wedi’i seilio ar waith prosiect ac mae’n werth 60% o’r radd AS.

  Blwyddyn 2 (A2)

  DT3: Gwaith theori: Yn yr uned hon, ymdrinnir â phedwar pwnc arall, gan adeiladu ar waith AS a datblygu'ch gwybodaeth i lefel uwch: cyfrifoldeb dynol; rhyngweithiad cyhoeddus; prosesau; systemau cynhyrchu a rheolaeth.   Bydd yr uned yn cael ei hasesu mewn arholiad ysgrifenedig sy'n gyfwerth ag 20% o'r cymhwyster Lefel A.

  DT4 – Portffolio Dylunio a Gwneud (Briff gosod): Mae'r uned ymarferol hon yn dilyn yr un chwe cham â'r uned AS ymarferol ond bod pwyslais pellach ar arloesi a chreadigrwydd. Mae’r uned wedi’i seilio ar waith prosiect ac mae’n werth 30% o’r cymhwyster Lefel A.

 • Pwllheli

  Ar y cwrs, cewch gyflwyniad i faes dylunio a thechnoleg cynhyrchu. Drwy waith prosiect a braslunio, cewch gyfle i feithrin eich sgiliau dylunio a gwneud. Cewch ddysgu hefyd sut i ddefnyddio systemau dylunio cyfrifiadurol (CAD/CAM), a chewch gyfle i gael profiad o ddylunio cynnyrch mewn cyd-destun diwydiannol. Mae’n bosibl hefyd y trefnir teithiau tramor ac ymweliadau addysgol ag arddangosfeydd. 

  Blwyddyn 1 (AS) 

  DT1 - Gwaith theori: Yn yr uned hon, ymdrinnir â phedwar prif bwnc: dylunio ac arloesi; dadansoddi cynnyrch; defnyddiau a chydrannau; arferion diwydiannol a masnachol. Mae’r uned hon yn werth 40% o’r radd AS a bydd yn golygu sefyll arholiad ysgrifenedig.

  DT2 – Portffolio Dylunio a Gwneud (Briff agored): Mae chwe cham i’r uned ymarferol hon – ymchwilio; dylunio; cynllunio gwneud; dewis defnyddiau a phrosesau; gwerthuso; gwneud. Mae’r uned wedi’i seilio ar waith prosiect ac mae’n werth 60% o’r radd AS.

  Blwyddyn 2 (A2)

  DT3: Gwaith theori: Yn yr uned hon, ymdrinnir â phedwar pwnc arall, gan adeiladu ar waith AS a datblygu'ch gwybodaeth i lefel uwch: cyfrifoldeb dynol; rhyngweithiad cyhoeddus; prosesau; systemau cynhyrchu a rheolaeth.   Bydd yr uned yn cael ei hasesu mewn arholiad ysgrifenedig sy'n gyfwerth ag 20% o'r cymhwyster Lefel A.

  DT4 – Portffolio Dylunio a Gwneud (Briff gosod): Mae'r uned ymarferol hon yn dilyn yr un chwe cham â'r uned AS ymarferol ond bod pwyslais pellach ar arloesi a chreadigrwydd. Mae’r uned wedi’i seilio ar waith prosiect ac mae’n werth 30% o’r cymhwyster Lefel A.