A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa heriol yn y diwydiant gemau a chyfryngau newydd?

Ydych chi am feithrin sgiliau TG gwerthfawr a mynd ymlaen i brifysgol?

Ar y cwrs hwn, cewch wybodaeth ymarferol mewn amrywiaeth o feysydd, a chewch gyflwyniad i'r offer a'r technegau a ddefnyddir yn y diwydiant cyfryngau. Byddwch yn canolbwyntio ar ddylunio 3D ac ar gemau, ond bydd y sgiliau a ddatblygwch yn berthnasol i amrywiaeth eang o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â chyfryngau.

Mae'r cwrs i'r dim os ydych yn gobeithio mynd ymlaen i ddilyn cwrs prifysgol mewn creu gemau, cyfryngau, dylunio graffig, cyfrifiadura, TG neu gyfrifiadureg.

Mae hefyd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes cyfryngau, gan roi profiad i chi o ddefnyddio meddalwedd a phrosesau proffesiynol. Byddwch yn meithrin sgiliau busnes pwysig, fel sut i reoli prosiectau, gweithio gyda chleientiaid, gweithio ar eich liwt eich hun a defnyddio portffolios. Mae portffolios yn hanfodol ym maes cyfryngau; maent yn fodd i chi arddangos eich holl waith pan fyddwch yn chwilio am waith neu'n gwneud cais am swydd.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau yn y gweithdy
 • Dysgu drwy wneud gwaith ymarferol
 • Darlithoedd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Byddwch yn astudio yn un o’r tair ystafell datblygu gemau sydd yn y coleg, gan ddefnyddio caledwedd arbenigol a meddalwedd o'r safon a geir yn y diwydiant.

Ymhlith y meddalwedd sydd ar gael, mae:

 • Unity Game Engine
 • Unreal Game Engine
 • Autodesk 3DS Max
 • Autodesk Maya
 • Autodesk Mudbox
 • Substance Painter
 • Substance Designer
 • Multimedia Fusion 2
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Animate
 • Audacity
 • Adobe Audition

Byddwch yn gallu cynhyrchu gemau 2D, modelau ac amgylcheddau 3D, dylunio lefelau i gemau, celf gysyniadol i gemau ar-lein, animeiddiadau 3D a 2D, dogfennau dylunio gemau, sgriptiau o'r un safon ag a geir yn y diwydiant, pecynnu ar gyfer gemau, delweddau digidol a sain ddigidol.

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiad o bortffolio
 • Arsylwi ar waith ymarferol
 • Adroddiadau
 • Ysgrifennu adfyfyriol
 • Cyflwyniadau

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf.

Mae'r cwrs yn llwybr delfrydol i Addysg Uwch, a gallech astudio creu gemau, cyfryngau, dylunio graffig, TG, cyfrifiadureg neu unrhyw bwnc perthnasol arall.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Nghrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau, sydd ar gael yn Llandrillo-yn-Rhos
 • Gradd Sylfaen (FdA) Cynhyrchu ar gyfer y Cyfryngau Darlledu, sydd ar gael yn Llandrillo-yn-Rhos
 • Gradd Sylfaen (FdA) Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol, sydd ar gael ym Mangor ac yn Llangefni  

Os dewiswch beidio â mynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch, bydd eich sgiliau yn ddefnyddiol mewn sawl maes arall. Gallech weithio ym maes gemau, y cyfryngau newydd a chyfrifiadura, gan ddefnyddio'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch portffolio i ddod o hyd i swydd lawn amser neu i weithio ar eich liwt eich hun.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Bydd y cyfleusterau ardderchog a’r dechnoleg ddiweddaraf (ystafell gyfryngau ac ynddi feddalwedd proffesiynol, adnoddau cynhyrchu) yn golygu y bydd eich sgiliau’n gyfoes ac yn hynod o ddefnyddiol.