A yw'r cwrs yn iawn i mi?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gyrfa werth chweil fel trydanwr? Ar y rhaglen hon, cewch feithrin amrywiaeth o sgiliau ymarferol a fydd yn eich paratoi i weithio ym maes gosod trydan.

Mae cyfleodd i drydanwyr yn y sector amaethyddol, masnachol, domestig a diwydiannol, yn cynnwys meysydd arbenigol fel ynni cynaliadwy, tyrbinau gwynt a’r diwydiant ffotofoltäig. Gall trydanwyr fod yn hunangyflogedig, gallent weithio dan gontract, neu gallent weithio i amrediad eang o gyflogwyr, yn cynnwys cwmnïau adeiladu, cwmnïau peirianegol, llywodraeth leol, ysbytai a cholegau.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E, 
 • neu 
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Aseiniadau a osodir yn fewnol
 • Profion aml-ddewis ar-lein
 • Gwaith Rhaglen
 • Asesiadau ymarferol
 • Arholiadau a osodir yn allanol (arholiadau ymarferol ac arholiadau theori ar-lein)

Asesiad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Unedau seiliedig ar wybodaeth
 • Sesiynau ymarferol dan oruchwyliaeth
 • Prosiectau ymarferol
 • Darlithoedd a thrafodaethau

Dilyniant:

Ar y rhaglen, cewch feithrin y wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol i gychwyn neu barhau â gyrfa ym maes gosod trydan. Os ydych eisiau gweithio ym maes gosod trydan, ym maes cynhyrchu trydan neu am wneud gwaith cynnal a chadw  yn y diwydiant, bydd arnoch angen y wybodaeth a’r sgiliau a ddysgir ar y cwrs hwn.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gosod Trydan Lefel 3

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, gallwch gofrestru fel gosodwr trydan domestig a gweithio fel trydanwr dan oruchwyliaeth i sefydliad. Gallech hefyd gwblhau hyfforddiant pellach yn rhan-amser.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos.