A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? A fyddech chi’n elwa o ddilyn cwrs rhagarweiniol ymarferol? Mae’r cwrs yn rhoi i chi gyflwyniad cyffredinol i iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Cewch ddatblygu'r sgiliau sylfaenol y mae'n rhaid eu cael i weithio yn y sector, gan feithrin y wybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.

Bydd angen i chi ymgymryd â 60 awr o brofiad gwaith mewn lleoliadau Iechyd neu Ofal Cymdeithasol fel rhan o'r cwrs hwn.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu ymgymryd â nifer o swyddi, gan gynnwys swydd gweithiwr cymorth yn y gymuned neu swydd cynorthwyydd gofal. Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ac yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3 ac, yn y pen draw, i gael gyrfa fel nyrs, gweithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal preswyl.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs.  Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Siaradwyr gwadd sector neu ddigwyddiadau

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau a asesir yn allanol
 • Tasgau a phortffolios sy'n gysylltiedig â phrofiad gwaith

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant, fel rheol ar ôl dilyn cwrs pellach.

O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

 • Gofal Plant Lefel 3
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3