A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Bwriad rhaglen Lefel 3 mewn Adeiladu Proffesiynol yw rhoi gwybodaeth i chi o'r diwydiant adeiladu, ac o'r ystod o swyddi adeiladu proffesiynol sydd ar gael, megis: 

 • Pensaer 
 • Peiriannydd Strwythurol 
 • Syrfëwr Meintiau 
 • Peiriannydd Gwasanaethau Adeiladu 
 • Rheolwr Prosiect 
 • Modelu Gwybodaeth Adeiladu 

Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf, byddwch yn ennill Diploma (90 credyd), gyda'r opsiwn o symud ymlaen i ail flwyddyn o astudio.

Os byddwch yn cwblhau'r ail flwyddyn, byddwch yn ennill Diploma Estynedig (180 credyd), a fydd yn eich helpu i symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch mewn Adeiladu neu HNC mewn Adeiladu yn Grŵp Llandrillo Menai. Bydd y Diploma Estynedig hefyd yn helpu gyda cheisiadau Brifysgol.

Ar y rhaglen, byddwch yn gwneud gwaith theori a gwaith ymarferol, gan feithrin gwybodaeth drylwyr a’i rhoi ar waith. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D,
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Seminarau
 • Tiwtorialau
 • Ymweliadau â safleoedd
 • Teithiau maes
 • Rhoi sgiliau a gwybodaeth ar waith yn ymarferol

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 •  Aseiniadau
 •  Tasgau ymarferol
 •  Tasgau dangos gwybodaeth

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn rhaglen Addysg Uwch mewn amrediad eang o feysydd, yn cynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladu a Gradd Sylfaen (FdEng) mewn Peirianneg Sifil 
 • HNC Astudiaethau Adeiladu 
 • HNC Adeiladu a HNC Peirianneg Sifil 

Yn y pen draw, gallech ddewis gyrfa mewn Pensaernïaeth, Peirianneg Sifil, Dylunio gyda chymorth Cyfrifiadur, Cynllunio, Priffyrdd, Gwasanaethau Amgylcheddol, Syrfeo a sectorau eraill.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llangefni

  Ysgoloriaeth Watkin Jones ar gael.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Darperir y cyrsiau yn y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig, werth £8.2 miliwn, yn Llandrillo-yn-Rhos.

  Ysgoloriaeth Watkin Jones ar gael.