A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? A fyddech chi’n elwa o ddilyn cwrs rhagarweiniol ymarferol?

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feithrin gwybodaeth a sgiliau sy'n angenrheidiol i ddilyn sawl gyrfa yn y sector gofal.

Mae’r cwrs yn un ymarferol a ddysgir yng nghyd-destun swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Canolbwyntia’r rhaglen hon ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi archwilio'r amrediad o gyfleoedd sydd ar gael yn y sector, un ai yng ngholeg neu yn y gweithle.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs.  Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Gofynion mynediad:

 • Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau allanol
 • Dysgu rhyngweithiol
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Gwaith grŵp
 • Amgylchedd dysgu rhithwir

Byddwch yn cael tiwtor personol a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich amser yn y coleg.

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Proffil myfyriwr
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl 
 • Arsylwi

Dilyniant:

Mae'r cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer dilyniant i gwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant Lefel 2, neu Brentisiaeth.

Efallai y byddwch hefyd yn ystyried gwaith, yn dibynnu ar y cyfleoedd sydd ar gael. Gall hyn fod yn gyflogedig neu wirfoddol.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  MAE UNEDAU'N CYNNWYS (gall y rhain amrywio ar draws safleoedd):

  I'ch cefnogi ar y daith:

  • Bod yn drefnus
  • Datblygu cynllun datblygu personol
  • Gweithio gydag eraill
  • Ymchwilio i bwnc

  Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant

  • Cynllunio amgylchedd gofal plant diogel
  • Cefnogi dysgu plant drwy brofiadau pob dydd
  • Sgiliau cyfathrebu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Yr Iaith Gymraeg mewn meithrinfeydd ar gyfer Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar (cyfarchion, anghenion, rhifau, lliwiau, mynegiant o fwriad, dyddiau'r wythnos)
  • Opsiynau Gofal
  • Cyflwyniad i Iechyd
  • Chwarae a datblygiad plant
  • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd cynnar a Gofal plant.

  Unedau Ychwanegol i'ch datblygu ymhellach:

  • Cyfrannu at redeg digwyddiad
  • Cael pobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd egnïol
  • Cadw'n egnïol a iach
  • Deall seiberfwlio
  • Iechyd a Diogelwch