Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi wedi gwirioni ar ffotograffiaeth? Hoffech chi feithrin gwybodaeth ymarferol ac artistig o ffotograffiaeth, ei datblygiad a'r defnydd a wneir o'r grefft?

Mae’r cwrs hwn yn archwilio’r dulliau, y defnyddiau a’r technolegau sy’n gysylltiedig â ffotograffiaeth. Bydd yn eich annog i werthfawrogi’r byd gweledol, ac yn eich galluogi i ymateb yn greadigol drwy gyfrwng ffotograffiaeth. Mae’r cwrs yn addas i bobl sydd am weithio mewn maes masnachol a phroffesiynol, yn ogystal â rhai sydd am astudio dulliau a syniadau arloesol.

Byddwch yn meithrin amrediad o sgiliau ymarferol, gan ddysgu trawsnewid eich syniadau'n brosiect gorffenedig. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau arbrofi, dadansoddi a chofnodi a fydd yn eich helpu i ddatblygu fel artist ac i werthfawrogi gwaith celf.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosib gymwysterau Lefel 3 eraill.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Celf a Dylunio
 • Cyfweliad
 • ⁠Tystiolaeth o ddysgu blaenorol ar ffurf portffolio o waith
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn

Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Dysgu theori
 • Gwaith ymarferol
 • Ymweld ag orielau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • Amgylchedd dysgu rhithiol (MOODLE)

Asesiad:

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, i gael y Lefel AS, byddwch yn cwblhau un uned gwaith cwrs, sy'n cyfateb i 40% o'r cymhwyster Lefel A llawn. Caiff yr uned hon ei hasesu drwy gyfuniad o asesiadau interim ac adborth a chaiff ei safoni'n allanol ar derfyn y flwyddyn AS.

Yn ystod yr ail flwyddyn, i gael y Lefel A lawn, byddwch yn cwblhau 'Ymchwiliad Personol' ac 'Aseiniad a Osodwyd yn Allanol' a fydd, gyda'i gilydd, yn cyfateb i 60% o'r cymhwyster Lefel A llawn.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad.

Os dewiswch barhau i astudio'r pwnc hwn, mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio 
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth 
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain 

Byddai eich dewisiadau o ran gyrfa'r cynnwys gweithio mewn amryw o leoliadau sy'n ymwneud â ffotograffiaeth a'r cyfryngau. Gallech weithio ar eich liwt eich hun fel ffotograffydd, mewn cyd-destun artistig neu fasnachol. Gallech hefyd weithio yn y diwydiannau creadigol e.e. ym maes hysbysebu, dylunio gwefannau, teledu, ffilmiau, cyhoeddi, darlunio neu ddylunio cynnyrch.

Mae gyrfaoedd posib eraill yn cynnwys gweithio ym myd addysg, mewn oriel neu amgueddfa, ym myd y theatr neu wneud gwaith sy'n gysylltiedig â gŵyl neu wyliau, gweithio mewn archifdy neu yn y diwydiant argraffu.