Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi wedi gwirioni ar gelf a dylunio? Hoffech chi feithrin gwybodaeth weithredol o ddylunio graffig? Mae’r cwrs hwn yn archwilio’r dulliau, y defnyddiau a’r technolegau sy’n gysylltiedig â dylunio graffig. Bydd yn eich annog i werthfawrogi’r byd gweledol, ac yn eich galluogi i yn greadigol mewn cyd-destun dylunio.

Mae’r cwrs yn addas i bobl sydd am weithio ym maes dylunio masnachol a phroffesiynol, yn ogystal â rhai sydd am astudio dulliau a syniadau arloesol. Byddwch yn meithrin amrediad o sgiliau ymarferol, gan ddysgu trawsnewid eich syniadau'n brosiect gorffenedig. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau arbrofi, dadansoddi a chofnodi a fydd yn eich helpu i ddatblygu fel artist ac fel rhywun sy’n gwerthfawrogi gwaith celf.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosib gymwysterau Lefel 3 eraill. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Dysgu theori
 • Gwaith ymarferol
 • Ymweld ag orielau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • Amgylchedd dysgu rhithiol (MOODLE)

Asesiad:

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, i gael y Lefel AS, byddwch yn cwblhau un uned gwaith cwrs, sy'n cyfateb i 40% o'r cymhwyster Lefel A llawn. Caiff yr uned hon ei hasesu drwy gyfuniad o asesiadau interim ac adborth a chaiff ei safoni'n allanol ar derfyn y flwyddyn AS.

Yn ystod yr ail flwyddyn, i gael y Lefel A lawn, byddwch yn cwblhau 'Ymchwiliad Personol' ac 'Aseiniad a Osodwyd yn Allanol' a fydd, gyda'i gilydd, yn cyfateb i 60% o'r cymhwyster Lefel A llawn.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad.

Os dewiswch barhau i astudio'r pwnc hwn, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio, a fydd yn eich galluogi i ddilyn cwrs Addysg Uwch naill ai yn y Grŵp neu mewn sefydliad arall.

Mae'r Grŵp hefyd yn cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio 
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth 
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain 

Ymhlith eich dewisiadau o ran gyrfa, byddai gweithio ar liwt eich hun fel dylunydd neu artist, neu gael swydd yn y diwydiannau creadigol e.e. ym maes hysbysebu, dylunio gwefannau, teledu, ffilmiau, cyhoeddi, darlunio, animeiddio neu ddylunio cynnyrch.

Mae gyrfaoedd posib eraill yn cynnwys gweithio ym myd addysg, mewn oriel neu amgueddfa, ym myd y theatr neu wneud gwaith sy'n gysylltiedig â gŵyl neu wyliau, gweithio mewn archifdy neu yn y diwydiant argraffu.