A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n gobeithio dilyn gyrfa yn y sector gwasanaethau plant? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau ymarferol ym maes gofal plant? 

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer amrywiol yrfaoedd mewn lleoliadau gofal plant a lleoliadau blynyddoedd cynnar. Byddwch yn meithrin sgiliau uwch ac yn cael eich paratoi i weithio’n annibynnol neu i oruchwylio gweithwyr eraill. Mae'r cwrs i'r dim i fyfyrwyr sydd wedi sefyll eu TGAU neu Lefel AS ac sydd am ddilyn trywydd galwedigaethol yn lle cyrsiau Lefel A.

Mae’r cwrs yn darparu rhaglen ymarferol sy'n canolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Yn rhan o'r cwrs, bydd yn rhaid treulio cryn dipyn o amser ar brofiad gwaith, a byddwch yn gallu bodloni llawer o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol y sector.  Byddwch hefyd yn meithrin gwybodaeth a fydd yn eich galluogi, yn y pen draw, i fynd ymlaen i Addysg Uwch, neu i gael hyfforddiant proffesiynol fel athro, nyrs bediatrig neu reolwr darpariaeth blynyddoedd cynnar.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs.  Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Byddwch yn gallu dechrau eich gyrfa mewn nifer o gyd-destunau gofal plant, gan gynnwys gweithio neu addysgu mewn meithrinfa, ysgol fabanod, ysgol gynradd neu ward plant.

Bydd gennych nifer o ddewisiadau hefyd o ran addysg. Gallech ddychwelyd i Grŵp Llandrillo Menai i gwblhau cymhwyster Addysg Uwch fel:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Astudiaethau Plentyndod a Chymorth Dysgu

Dewis arall fyddai ymgymryd â hyfforddiant pellach er mwyn gweithio fel athro cymwys neu nyrs blant.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos, bydd y dysgwyr yn elwa ar gael hyfforddiant yn y Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n ganolfan hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ardderchog i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru.