A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes gofal plant? Ydych chi am feithrin sgiliau ymarferol ym maes gofal plant a rhianta? Ar y cwrs hwn, cewch ddatblygu'r sgiliau y mae'n rhaid eu cael i ofalu am blant. Mae i'r dim i'ch paratoi ar gyfer amrywiol yrfaoedd, mewn ysgolion, meithrinfeydd, ym maes gofal iechyd ac mewn lleoliadau eraill.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i rai sydd am weithio yng Ngweithlu Plant a Phobl Ifanc Cymru. Bydd yn cwmpasu ystod eang o swyddi a meysydd galwedigaethol mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith yn llwyddiannus er mwyn gorffen y cwrs.  Yn y cyfweliad cewch gyfle hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs a'r coleg, neu am weithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. 

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal plant, fel rheol ar ôl dilyn cwrs pellach. Gallech hefyd fynd ymlaen i weithio fel Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.

O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Gallech wneud cais i ddilyn rhaglen Lefel 3 neu un o'n cyrsiau seiliedig ar waith ym maes gofal plant neu iechyd a gofal cymdeithasol.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gofal Plant Lefel 3
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos, bydd y dysgwyr yn elwa ar gael hyfforddiant yn y Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n ganolfan hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ardderchog i weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru.