A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Yn ystod eich rhaglen astudio, byddwch yn cwblhau cymhwyster Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. Bydd hyn yn rhoi i chi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i gael gyrfa fel technegydd gwyddonol mewn labordai ac mewn diwydiant, ym maes meddygaeth neu yn y gwasanaeth fforensig.

Ar y rhaglen astudio hon, cewch astudio unedau mwy arbenigol, gan ehangu ac ategu'ch profiad er mwyn eich paratoi at fyd gwaith.

Mae hefyd yn cynnig dilyniant i gymwysterau galwedigaethol uwch fel Tystysgrif/Diploma Cenedlaethol Uwch, a Gradd Sylfaen neu Radd Anrhydedd.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Byddwch yn treulio tua hanner yr amser yn edrych ar gysyniadau sylfaenol ac yn eu defnyddio.

Yn aml, bydd gwaith y dosbarth yn dechrau drwy edrych fel grŵp ar nodiadau perthnasol, gan ychwanegu ffeithiau pwysig a phwysleisio pwyntiau penodol. Wedyn, byddwch yn edrych ar broblemau, naill ai mewn grwpiau bach neu'n unigol.

Weddill yr amser, byddwch yn gwneud gwaith ymarferol, gan gynnal arbrofion sy'n gysylltiedig â'r gwaith theori a wnaethoch.

Asesiad:

Cwrs ymarferol, seiliedig ar waith, yw'r cwrs hwn. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd a gofynion realistig a geir yn y gweithle. Mae 18 uned i'w cwblhau.

Dilyniant:

Os gwnewch eu cwblhau'n llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i waith. Os ydych am gael swydd yn syth, gallech weithio:

 • yn y diwydiant gwyddonol
 • fel technegydd mewn labordy
 • mewn ysbyty

Dewis arall fyddai mynd ymlaen i addysg uwch ac astudio at gymhwyster galwedigaethol fel Tystysgrif/Diploma Cenedlaethol Uwch, Gradd Sylfaen neu Radd Anrhydedd, mewn pynciau fel:

 • Gwyddoniaeth Fforensig
 • Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • Gwyddorau Biofeddygol
 • Polisïau cymdeithasol
 • Ffotograffiaeth
 • Nyrsio
 • Radiograffeg
 • Cemeg Gymhwysol

Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd BA (Anrh) mewn Polisïau Cyhoeddus a Chymdeithasol, neu'r cwrs Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Plismona.