Bwriedir sicrhau bod pecyn dysgu o adref ar gael i fyfyrwyr o ddydd Llun 30 Mawrth ymlaen.

Bydd y canllawiau hyn yn:

 • Helpu i'ch paratoi fel eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl, sut i drefnu eich diwrnod a sut y byddwn yn eich cefnogi'n ystod gweddill y flwyddyn academaidd.
 • Dangos sut y byddwch yn cael eich cefnogi gan raglen ddysgu y bydd y tiwtoriaid yn ei rhannu â chi

Beth mae Dysgu o Adref yn ei Olygu?

 • Bydd llawer ohonoch yn gyfarwydd â dysgu ar-lein gan fod tiwtoriaid ac aseswyr yn defnyddio llwyfannau fel Moodle, Google Hangouts/Classroom, OneFile ac ati i gefnogi dysgu y tu allan i'r dosbarth. Nid yw dysgu ar-lein yn addas ar gyfer rhai cyrsiau, felly gall eich tiwtoriaid ofyn i chi gwblhau tasgau gartref gan ddefnyddio eich llyfrau gwaith.
 • Bydd dysgu o adref yn golygu bod tiwtoriaid ac aseswyr yn gosod gwaith/gweithgareddau dysgu i chi, ac yn eich cefnogi mewn ffyrdd gwahanol a all gynnwys: Google Hangout, ffôn, e-bost, ystafell sgwrsio ac ati. Unwaith y byddwch chi wedi gorffen y gwaith, bydd y tiwtoriaid a'r aseswyr yn ei farcio ac yn rhoi adborth i chi.
 • Mae dysgu o adref yn bwysig a bydd yn eich helpu i baratoi at eich dyfodol, e.e. paratoi at waith prifysgol, neu fynd ymlaen i waith neu astudio pellach.

Beth fydd fy amserlen ddyddiol?

Mae'n debyg y bydd eich pecyn dysgu o adref yn wahanol i'ch amserlen bresennol. Rydym wedi gofyn i'r tiwtoriaid a'r aseswyr gynllunio'r canlynol ar eich cyfer:

 • Gosod gwaith i chi ei wneud yn y pynciau roeddech yn eu hastudio yn y coleg (oni bai am sesiynau ymarferol na ellir eu dysgu o bell).
 • Darparu rhai sesiynau dysgu a hyfforddi trwy gyswllt fideo ar-lein fel Google Hangout ac ati.
 • Rhoi adborth ar y gwaith sy'n cael ei gyflwyno, un ai'n unigol neu mewn grŵp.

Bydd eich tiwtoriaid yn esbonio i chi pa rannau o'ch amserlen bresennol fydd:

 • Yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb trwy dechnoleg ar-lein
 • Yn golygu gweithio ar weithgareddau ac aseiniadau ar eich pen eich hun
 • Fe all fod yn ddefnyddiol i chi gynllunio amserlen i roi strwythur i'ch diwrnod a'ch wythnos.

Cyngor ar Weithio o Adref

Mae'n bwysig ein bod i gyd yn deall beth mae ymddwyn yn briodol yn ei olygu wrth weithio o adref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • Paratoi at eich diwrnod fel petasech yn mynd i'r Coleg – codwch ar yr un amser, gwisgwch a dilynwch yr un drefn bob bore
 • Gwisgo’n addas pan fyddwch yn cymryd rhan mewn gwersi fideo wyneb yn wyneb ar-lein
 • Defnyddio iaith addas wrth gyfathrebu wyneb yn wyneb ac ar-lein
 • Ceisio peidio â gadael i ddim dynnu eich sylw pan fyddwch yn dysgu, e.e. aelodau o'r teulu yn dod i'r golwg ar y camera ac ati
 • Dal i fyny gyda'r gwaith diweddaraf sy'n cael ei roi ar Google Classroom a Moodle a gwirio'ch negeseuon e-bost gan y Coleg bob dydd fel nad ydych yn colli unrhyw wybodaeth bwysig
 • Gweithio gyda'ch tiwtoriaid i gytuno ar amserlen a rhestr o bethau i'w gwneud

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Rydym yn sylweddoli bod dysgu o adref yn rhywbeth newydd a fydd efallai'n achosi pryder i chi. Byddem yn eich annog i ddefnyddio'r gefnogaeth a ganlyn:

 • Bydd tiwtoriaid personol, tiwtoriaid pwnc ac aseswyr yn gallu rhoi cymorth i chi, un ai ar-lein, ar y ffôn neu trwy e-bost
 • Bydd gwybodaeth ynghylch sut i gadw'n heini ac iach yn cael ei rhannu ar y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol a thrwy e-bost.
 • n ogystal, mae'n gwasanaethau cymorth a lles yn awr ar gael ar-lein trwy staysafe@gllm.ac.uk.
 • Os hoffech gymorth gyda'ch astudiaethau, e.e. i brawf ddarllen gwaith cysylltwch â studyskills@gllm.ac.uk.
 • Os ydych yn cael cymorth dysgu bydd eich staff cefnogi yn cysylltu â chi a gallwch gysylltu ag ALN@gllm.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.
 • Os oes arnoch cymorth gyda chyllid myfyrwyr yn cynnwys LCA/GDC, anfonwch neges e-bost i studentfinance.llandrillo@gllm.ac.uk, studentfinance.menai@gllm.ac.uk, studentfinance.cmd@gllm.ac.uk.
 • Bydd canllawiau a chefnogaeth ychwanegol yn cael eu rhannu â chi yn y Cwestiynau Cyffredin sydd ar wefan y coleg.