Cwestiynau Cyffredinol

 • A gaf i ddod i safle'r Coleg?

  Ar 18 Mawrth 2020, rhoddodd y Llywodraeth gyfarwyddyd i bob sefydliad addysgol gau er mwyn lleihau a chyfyngu ar ledaeniad Covid-19.

  Mae'r Coleg yn gweithio'n galed i sicrhau bod cefnogaeth gan Diwtoriaid a'r Gwasanaethau i Fyfyrwyr ar gael i chi ar-lein. Dylech wirio'ch e-bost colegol a gwefan y coleg yn rheolaidd rhag ofn bod rhagor o wybodaeth ar gael.

 • Pryd fydd y Coleg yn ail-agor?

  Byddwn yn ail-agor cyn gynted ag y cawn gyfarwyddyd i wneud hynny. Yn rheolaidd, byddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf at yr holl ddysgwyr, ac at rai sydd wedi gwneud cais am le, drwy e-bost ac ar y wefan.

 • A gaf i ddefnyddio'r llyfrgelloedd a'r canolfannau astudio?

  Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, ni chaiff myfyrwyr fynediad i safleoedd y coleg. Ond, mae'r Coleg yn parhau i ddarparu cefnogaeth ar-lein i'n myfyrwyr. ⁠Cysylltwch â'r llyfrgell libraryrhos@gllm.ac.uk i gael gwybodaeth am e-lyfrau, adnoddau electronig ac ati. Caiff dyddiad dychwelyd eitemau a fenthycwyd o'r llyfrgell ei newid yn awtomatig i 15 Mehefin 2020.

  Mae gennym staff a all roi cymorth i chi o bell gyda sgiliau astudio. ⁠I gael arweiniad, anfonwch neges e-bost i studyskills@gllm.ac.uk.

 • Sut ydw i'n dysgu gartref?

  Bydd tiwtoriaid/aseswyr yn dweud wrthych beth sydd ar gael ar Google Classroom neu Moodle neu One File.

  Edrychwch ar y Canllawiau i Fyfyrwyr ynghylch Gweithio o Adref.

 • Rydw i’n poeni. All y Coleg fy helpu?

  Mae'r Coleg yn awyddus i sicrhau'r myfyrwyr y bydd ein Gwasanaethau i Fyfyrwyr, y tîm Lles a Thîm TRAC yn dal ar gael i gynnig cymorth iddynt. Rydym wedi sefydlu cyfeiriadau e-bost i chi gysylltu â hwy os bydd angen. Bydd staff yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i roi cymorth ac arweiniad.

  staysafe@gllm.ac.uk  
 • Roedd fy nghwrs rhan-amser i fod i ddechrau fis Ebrill 2020. A fydd yn cael ei gynnal?

  Rydym wrthi'n cysylltu â phobl sydd wedi talu am gyrsiau rhan-amser sydd wedi dechrau, neu a oedd yn mynd i ddechrau ar ôl y Pasg, i gynnig ad-daliad iddynt.

  Os gwnaethoch dalu ar-lein, bydd yr arian yn cael ei ad-dalu'n awtomatig i'ch cyfrif banc. Fel arall, byddwch yn derbyn siec.

  I holi ynghylch ad-daliad, anfonwch neges e-bost i finance@gllm.ac.uk

Dysgwyr Addysg Bellach

 • Rwy'n derbyn Lwfans Cynhaliaeth Dysgu / Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. A fyddaf yn dal i'w dderbyn tra byddaf yn dysgu o adref?

  Mae'r Gweinidog Addysg wedi rhoi gwybod i ni y gall colegau barhau i dalu'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu'r Cynulliad a thaliadau o'r Gronfa Arian Wrth Gefn. Ond, gall dysgwyr golli'r taliadau hyn os nad ydynt yn cymryd rhan yn y dysgu o bell. Felly, cofiwch ymateb yn brydlon i geisiadau'ch tiwtoriaid.

 • A fyddaf yn gallu gorffen fy nghwrs?

  Mae'ch tiwtoriaid yn sefydlu prosesau i gyflwyno'ch cwrs o bell er mwyn i chi allu dysgu o adref. Byddwch yn gallu cwblhau asesiadau a chyflwyno gwaith ar-lein.

  Bydd y tiwtoriaid yn marcio'ch gwaith ac yn anfon adborth atoch yn electronig.

 • Mae'n bryd i mi gael fy asesu ar gyfer fy nghwrs. Beth fydd yn digwydd rŵan?

  Rydym yn aros am arweiniad gan Gymwysterau Cymru a'r Cyrff Dyfarnu a dylem allu rhoi rhagor o fanylion ynghylch hyn yn ystod mis Ebrill.

  Rhagwelwn y bydd dysgwyr yn cael graddau ar sail y cymwysterau sydd eisoes ganddynt e.e. TGAU, ac ar sail asesiad safonol gan diwtor o'r canlyniadau sydd fwyaf tebygol ar sail gwaith a farciwyd ac a gyflwynwyd eleni.

  Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth am hyn pan fydd y cyrff dyfarnu'n cadarnhau'r broses a'r dyddiadau cau.

 • Beth fydd yn digwydd rŵan fod yr arholiadau wedi'u canslo?

  Hyd nes y ceir cadarnhad o sut y bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu, mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn dal ati i weithio ar brosiectau, lle bynnag y bo'n bosibl. Mae sawl ffordd y gall y cyrff dyfarnu fynd i'r afael â hyn, felly anogwn fyfyrwyr i ddal ati i weithio cymaint â phosibl gan ddefnyddio adnoddau ar-lein ac adnoddau rhithiol.

 • Rwy'n astudio pynciau Lefel AS. Beth ddylwn i ei wneud?

  Parhau gyda'ch astudiaethau. Ni fyddwch yn sefyll arholiadau AS yr haf yma, ond mae'n bosibl y bydd gofyn i chi wneud hynny pan fyddwch yn dychwelyd i astudio ar lefel A2. Felly, mae'n hollbwysig eich bod yn dal i gwblhau'r gwaith a gawsoch gan eich tiwtoriaid.

  Yn ogystal, bydd arnoch angen y wybodaeth hanfodol hon i'ch helpu gyda'ch astudiaethau A2.

 • A minnau ddim yn sefyll arholiadau, beth fydd yn digwydd i'm cais UCAS?

  Mae'r prifysgolion a'r sefydliadau Addysg Uwch yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ateb sy'n deg ac sydd orau i'r myfyrwyr.

  Dywedodd Michelle Donelan, Y Gweinidog dros Brifysgolion:

  We want to assure students that grades will be equally as valid as those in previous years, and their hard work will be rewarded and fairly recognised.

  I gael rhagor o wybodaeth ac i weld statws eich cais, daliwch i gadw golwg ar Track UCAS.

 • Rwy'n gobeithio mynd i Brifysgol fis Medi. Beth sy'n rhaid i mi ei wneud?

  Daliwch ati i wirio statws eich cais a'ch cynigion ar wefan UCAS. Yn ogystal, dylech ddefnyddio'r cyfnod hwn i lenwi'ch ceisiadau am gyllid myfyrwyr ac i archebu llety yn y brifysgol o'ch dewis. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r dyddiadau cau.

  Mae cynigion i ddilyn cyrsiau a'r drefn o ran dewis cynnig pendant a chynigion wrth gefn yn debygol o fod wedi newid, felly edrychwch ar wefan UCAS i weld y canllawiau diweddaraf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar https://www.ucas.com/

 • Nid yw fy nhiwtor yn ateb fy negeseuon e-bost. Â phwy arall allaf i gysylltu?

  Os yw'n sâl, mae'n bosibl na all eich tiwtor ateb ei negeseuon e-bost. Cysylltwch â thiwtor arall sy'n gysylltiedig â'r cwrs (gallwch wirio hyn ar dudalen Moodle/Google Classroom y cwrs). Os byddwch yn dal i fethu â chysylltu ag unrhyw un, anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk

Darpar Ddysgwyr

Dysgwyr Addysg Uwch

 • A fyddaf yn derbyn fy Ngrant Cyllid Myfyrwyr fis Ebrill 2020?

  Byddwch. Mae'r Llywodraeth wedi rhoi sicrwydd y bydd myfyrwyr cymwys sy'n derbyn cyllid myfyrwyr yn dal i dderbyn eu grantiau cynhaliaeth a'u benthyciadau ffioedd dysgu.

  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: https://www.studentfinancewales.co.uk/

 • A fyddaf yn cael cefnogaeth gan fy nhiwtoriaid?

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gadw mewn cysylltiad â chi ac yn darparu cefnogaeth ar-lein. Ni fyddant yn dysgu wyneb yn wyneb, ond byddant yn addysgu o bell os oes rhan o'r cwrs heb ei gwblhau. Dylech ddod o hyd i'r holl adnoddau addysgu ar Moodle neu ar Google Classroom.

 • A fyddaf yn gallu gorffen y modiwlau sy'n weddill?

  Byddwch. ⁠Bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi o bell i gwblhau eich gradd.

  Yn ogystal, mae eich tiwtor(iaid) wedi addasu aseiniadau sy'n gofyn am waith grŵp neu asesu ymarferol er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch fodloni'r canlyniadau dysgu wrth astudio o bell.

  Bydd eich tiwtor yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau i asesiadau a bydd pob gwybodaeth berthnasol ar dudalen Moodle eich cwrs.

  Rhaid llwytho aseiniadau i fyny drwy Trunitin yn ôl y drefn arferol.

  Anfonwch neges e-bost at eich tiwtoriaid os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch asesiadau ac am lwytho gwaith i fyny.

 • Sut byddaf yn gwybod pa raddau a gefais?

  Bydd eich tiwtor yn marcio'ch aseiniadau ac yn rhoi adborth yn electronig.

 • A yw'n dal yn bosibl i mi wneud cais am Amgylchiadau Lliniarol?

  Ydyw. Gallwch wneud cais am Amgylchiadau Lliniarol (ALl) pan fydd rhesymau y tu allan i'ch rheolaeth yn amharu ar eich astudiaethau e.e. os byddwch yn sâl neu os bydd sefyllfa wedi cael effaith andwyol ar eich perfformiad ⁠(ar gael ar eich tudalen Moodle).

  Byddwn yn cynnal cyfarfodydd o'r paneli ALl yn rheolaidd a byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad drwy eich e-bost colegol.

 • A fydd arnaf angen tystiolaeth feddygol ar gyfer Amgylchiadau Lliniarol?

  Mae'n bosibl na fydd angen tystiolaeth am geisiadau ALl a wneir yn sgil COVID-19 os ydych yn weithiwr rheng flaen, yn gwarchod plant gartref, â chyfrifoldebau gofalu neu'n dioddef o'r Coronafeirws.

  Rydym hefyd yn deall y bydd gofyn am dystiolaeth feddygol am gyflyrau yr oeddech yn dioddef ohonynt yn flaenorol yn rhoi pwysau ychwanegol ar y GIG yn y cyfnod hwn. Yn yr achos hwn, gellir cyflwyno tystiolaeth nad yw'n gyfredol i ategu'ch cais.

 • Sut byddaf yn gwybod a wyf wedi llwyddo eleni/cwblhau fy nghwrs?

  Bydd y Coleg yn parhau i gynnal cyfarfodydd o’r byrddau arholiadau lle caiff eich proffil ei adolygu.

  Os ydych yn cwblhau eich astudiaethau eleni, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa radd a gawsoch yn electronig.

  Ni fydd byrddau canlyniadau yn nerbynfeydd y colegau eleni. Os bydd arnoch angen ailsefyll yn ystod yr haf, bydd y byrddau'n cyhoeddi'r rhain ac yn eich hysbysu'n unol â hynny.

 • Mae gennyf ymchwil cynradd yn dal i'w wneud ar gyfer fy nhraethawd estynedig. Allaf i ddal ati?

  Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi feddwl am ffyrdd eraill o gasglu tystiolaeth (e.e. ffurflen Google, cyfweliad ar-lein ac ati). I gael cyngor, siaradwch gyda'ch tiwtor.

 • Nid yw fy nhiwtor yn ateb fy negeseuon e-bost. Â phwy arall allaf i gysylltu?

  Os yw'n sâl, mae'n bosibl na all eich tiwtor ateb ei negeseuon e-bost. Cysylltwch â thiwtor arall sy'n gysylltiedig â'r cwrs (dylai'r manylion fod ar Moodle). Os byddwch yn dal i fethu â chysylltu ag unrhyw un, anfonwch neges e-bost at generalenquiries@gllm.ac.uk

 • A fydd y seremoni raddio'n cael ei chynnal?

  Yn anffodus, rydym wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd o ohirio'r seremoni raddio. ⁠Byddwn yn parhau i'ch cynorthwyo i dderbyn eich cymhwyster ffurfiol. Sylweddolwn fod hyn yn siom i chi, ond bydd Grŵp Llandrillo Menai'n gwneud trefniadau eraill er mwyn dathlu'ch llwyddiant yn nes ymlaen.

Prentisiaid a Dysgwyr Seiliedig ar Waith