I gael gwybodaeth fanylach, edrychwch ar ein rhestr o Gwestiynau Cyffredin gan fyfyrwyr a staff. Mae hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i gynnwys y cyngor diweddaraf. Tudalen Cwestiynau Cyffredin.

 Ein cyfeirnod: DE/End of Term
Dyddiad: 22/05/2020
Gofynnwch am: Eich Tiwtor Personol


Annwyl Fyfyriwr,

Wrth i ni agosáu at hanner tymor, roeddwn yn awyddus i roi gwybod i chi beth fydd yn digwydd nesaf yn y coleg.

Hyd yma, mae ein prif flaenoriaeth wedi bod ar sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cael eu cymwysterau ar ddiwedd y flwyddyn golegol. Mae'r staff addysgu wedi gweithio'n eithriadol o galed ac erbyn diwedd y tymor byddwn wedi llwyddo i gyflawni hyn ar gyfer llawer o'n dysgwyr. Byddwn yn rhannu graddau terfynol â dysgwyr ar ddyddiau'r canlyniadau TGAU a Lefel A fis Awst (TGAU - 20fed a Lefel A - 13eg).

Ar ôl gwyliau'r Sulgwyn bydd y gefnogaeth ganlynol ar gael i'r dysgwyr:

  • Bydd tiwtoriaid personol yn cwrdd â'r holl ddysgwyr i ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth.
  • I gefnogi cam nesaf eu haddysg, byddwn yn gosod gwaith cartref dros yr haf i'r myfyrwyr hynny sydd ar fin gorffen blwyddyn gyntaf cwrs Lefel 3 ac sy'n bwriadu dychwelyd i'r ail flwyddyn fis Medi.
  • Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau cwnsela a lles, a chymorth, cyngor ac arweiniad gyda cheisiadau.

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn gweithio ar gynlluniau i groesawu staff a dysgwyr yn ôl cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru'n penderfynu ei bod yn ddiogel i ysgolion a cholegau ail-agor. Wrth i'r mesurau’n ymwneud â'r cyfyngiadau symud newid, bydd y coleg yn canolbwyntio'n gyntaf ar y grwpiau blaenoriaeth a ganlyn:

  • Y dysgwyr sydd angen cwblhau asesiadau yn y coleg, h.y. dysgwyr ar gyrsiau adeiladu, gwallt a harddwch, lletygarwch a pheirianneg yn bennaf. Os ydych yn gwneud cwrs yn un o'r meysydd hyn, edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl i'r coleg cyn diwedd tymor yr haf. Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.
  • Myfyrwyr a fyddai'n cael budd o ddefnyddio'r gwasanaethau cefnogi ar y campysau. Byddwn yn rhoi gwybod i'r dysgwyr pryd y bydd hyn yn bosibl a gyda phwy y mae angen i chi gysylltu.

Yn olaf, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am fod mor gyfrifol a chadarnhaol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Yn gywir,


Dafydd Evans
Prif Weithredwr


Grŵp Llandrillo Menai
Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
Conwy LL28 4HZ
Ffôn: 01492 546666

Coleg Llandrillo logo
Coleg Meirion-Dwyfor logo
Coleg Menai logo
Busnes@ logo