Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch gweithredu cyfnod atal byr

Annwyl Ddysgwyr

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch gweithredu cyfnod atal byr o 6pm nos Wener 23 Hydref hyd fore Llun 9 Tachwedd, hoffwn rannu â chi sut y byddwn yn eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Sylwer: Mae'r wybodaeth ddiweddaraf i Ddysgwyr Seiliedig ar Waith am y trefniadau yn y gweithle wedi'u rhoi ar OneFile.

Hanner tymor Hydref 26-30 Hydref ac Wythnos Astudio 2-6 Tachwedd

 • Bydd gwasanaethau lles, cwnsela, cynghori ac arwain, a chymorth ariannol ar gael a gellir eu harchebu drwy gysylltu â staysafe@gllm.ac.uk
 • Bydd yr arholiadau a'r asesiadau allanol a drefnwyd yn dal i gael eu cynnal, a bydd eich tiwtor/asesydd yn cadarnhau'r trefniadau ar gyfer y rhain gyda chi.
 • Bydd y ffreuturau wedi cau ar y campysau ac ni fydd gwasanaeth cludiant y coleg yn rhedeg.
 • Bydd dysgwyr sydd angen dod i'r coleg yn ystod y cyfnod hwn ac sydd fel arfer yn defnyddio gwasanaeth cludiant y coleg yn cael pasys teithio.

Hanner tymor 26 - 30 Hydref

 • Os ydych angen defnyddio TG yn y coleg i gwblhau gwaith cwrs, bydd cyfleusterau ar gael i chi yn llyfrgelloedd Dolgellau (dydd Iau a dydd Gwener), Bangor (dydd Mercher a dydd Iau), a Llandrillo-yn-Rhos a Glynllifon drwy'r wythnos. Gellir archebu cyfleusterau TG drwy gysylltu â learningtechnology@gllm.ac.uk.

Yr Wythnos Astudio 2 - 6 Tachwedd

 • Wythnos astudio fydd hon a bydd eich tiwtoriaid/aseswyr wedi gosod gwaith i chi ei wneud yn eich cartref neu'ch gwaith.
 • Os ydych yn cael cymorth dysgu byddwn yn cysylltu â chi i gynnig cymorth i chi tra ydych yn gweithio o adref.
 • Os oes arnoch angen cefnogaeth gyda sgiliau astudio cysylltwch â studyskills@gllm.ac.uk
 • Os ydych angen defnyddio TG yn y coleg i gwblhau gwaith cwrs, bydd y cyfleusterau hyn ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd. Gellir archebu cyfleusterau TG drwy gysylltu â learningtechnology@gllm.ac.uk.

O ddydd Llun 9 Tachwedd ymlaen

  • Byddwch yn dychwelyd i'r coleg ac yn dilyn eich amserlen arferol.
  • Bydd gwasanaeth cludiant y coleg yn rhedeg fel arfer.
  • Bydd ffreuturau'r coleg yn ailagor i ddarparu tamaid sydyn i'w fwyta.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddiweddariadau i'r canllawiau hyn drwy'r dudalen Coronafeirws hon a drwy ein cyfryngau cymdeithasol.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r coleg ar yr wythnos sy'n dechrau ar y 9fed o Dachwedd.

Diolch a Chadwch yn Ddiogel

Dafydd Evans
Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai

Cyfyngiadau Lleol – Siroedd Conwy / Dinbych / Y Fflint a Wrecsam a Dinas Bangor

Am 6pm ddydd Iau 1 Hydref 2020, bydd cyfyngiadau lleol Llywodraeth Cymru yn dod i rym yn siroedd Conwy, Dinbych, Y Fflint a Wrecsam.

Am 6pm ddydd Sadwrn 10 Hydref 2020, bydd cyfyngiadau lleol Llywodraeth Cymru yn dod i rym yn Ninas Bangor.

Beth mae hyn yn ei olygu i'n dysgwyr?

Bydd ein colegau yn parhau i fod yn agored. Yn ôl cyngor Llywodraeth Cymru, gall dysgwyr (a staff) barhau i deithio i mewn ac allan o'u sir neu Ddinas Bangor i fynychu coleg, cyn belled:

 • Nad oes ganddynt symptomau Covid-19: tymheredd uchel, peswch parhaus, colli gallu i flasu ac arogli neu newid mewn gallu i flasu ac arogli.
 • Nad ydynt wedi cael cais i hunanynysu.
 • Â'u bod yn dilyn holl fesurau iechyd a diogelwch y Coleg. Mae'r rhain yn cynnwys: cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, gwisgo masg wrth ddod i'r adeilad ac yn yr holl fannau cymunedol, golchi'r dwylo'n aml a thrylwyr a defnyddio hylif diheintio dwylo.

Bydd cludiant y coleg yn dal i redeg fel arfer.