Dyddiad: 13/01/2021


Annwyl Ddysgwyr / Rhieni / Gwarcheidwaid,

Ar 8 Ionawr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai dysgwyr yn parhau i ddysgu ar-lein o bell tan o leiaf 29 Ionawr.

Ar 29 Ionawr bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu'r gyfradd heintio ac os na fydd wedi lleihau'n sylweddol byddwn yn parhau i addysgu ar-lein o bell tan o leiaf ddiwedd hanner tymor Chwefror.

Hoffwn roi gwybod i chi sut y byddwn yn parhau i gefnogi'r dysgwyr yn ystod y cyfnod hwn.

13 - 29 Ionawr – Dysgu ac Asesu o Bell

 • Bydd y dysgwyr yn parhau i ddysgu ar-lein o'u cartrefi.
 • Bydd yr asesiadau cwrs, a'r asesiadau a'r adolygiadau allanol a drefnwyd yn parhau.
 • Hoffwn annog yr holl ddysgwyr i gyflwyno'u gwaith cwrs oherwydd bydd eich tiwtoriaid yn ei ddefnyddio i roi adborth ar y cynnydd rydych yn ei wneud ar eich cwrs.
 • Yn ogystal, bydd yr asesiadau cwrs yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer y Graddau a Aseswyd gan y Ganolfan pe bai Llywodraeth Cymru'n penderfynu defnyddio'r rhain i ddyfarnu graddau yn yr haf.
 • Mae'r cyfnod a neilltuwyd rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill ar gyfer cynnal asesiadau TGAU a Lefel A mewnol wedi'i ganslo gan Cymwysterau Cymru (gweler y llythyr am ragor o wybodaeth).
 • Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am sut y bydd eich graddau'n cael eu pennu cyn gynted ag y bydd Cymwysterau Cymru wedi cwblhau'r cynlluniau.

13 – 29 Ionawr - Cefnogaeth i Ddysgwyr

 • Bydd gwasanaethau lles, cwnsela, cynghori ac arwain, a chymorth ariannol ar gael a gellir eu harchebu drwy gysylltu â staysafe@gllm.ac.uk
 • Bydd y ffreuturau wedi cau ar y campysau ac ni fydd gwasanaeth cludiant y coleg yn rhedeg.
 • Bydd y dysgwyr sydd angen dod i'r coleg yn ystod y cyfnod hwn yn gallu defnyddio eu pasys teithio/pasys Arriva presennol. Os nad oes gan ddysgwr bàs teithio a bod arno angen dod i un o'r safleoedd, bydd y Gwasanaethau i Ddysgwyr un ai'n ad-dalu cost y tocyn neu'n darparu pàs teithio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cludiant, anfonwch neges e-bost i transport@gllm.ac.uk.
 • Bydd y dysgwyr sy'n cael cymorth dysgu yn parhau i gael cefnogaeth tra byddant yn astudio o adref.
 • Os bydd dysgwyr angen cefnogaeth gyda sgiliau astudio cysylltwch â sgiliauastudio@gllm.ac.uk.
 • Os bydd dysgwyr angen defnyddio TG yn y coleg i gwblhau gwaith cwrs, bydd y cyfleusterau hyn ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd fel a ganlyn:
  • Bangor a Llangefni (dydd Llun-dydd Gwener 9am-4pm)
  • Glynllifon a Phwllheli (dydd Llun-dydd Iau 9am-4.30pm)
  • Dolgellau (dydd Iau 9am-4.30pm, dydd Gwener 9am-4pm)
  • Yr holl lyfrgelloedd eraill (dydd Llun-dydd Iau 9am-4.30pm, dydd Gwener 9am-4pm)
  • Rhaid archebu cyfleusterau TG drwy gysylltu â learningtechnology@gllm.ac.uk

Dysgwyr Addysg Uwch

 • Gallwch wneud cais am Amgylchiadau Lliniarol pan fydd rhesymau y tu allan i'ch rheolaeth yn amharu ar eich astudiaethau e.e. os byddwch yn sâl neu os bydd sefyllfa wedi cael effaith andwyol ar eich perfformiad.
 • Byddwn yn cynnal cyfarfodydd o'r paneli ALl yn rheolaidd a byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad drwy eich e-bost colegol.
 • Mae'n bosibl na fydd angen tystiolaeth am geisiadau ALl a wneir yn sgil COVID-19 os ydych yn weithiwr rheng flaen, yn gwarchod plant gartref, â chyfrifoldebau gofalu neu'n dioddef o'r Coronafeirws.

Mae'r canllawiau llawn ynghylch ALl i'w cael ar: https://www.gllm.ac.uk/hepolicies/


Byddaf yn parhau i rannu gwybodaeth â chi drwy gyfryngau cymdeithasol, gwefan ac e-bost y coleg.

Hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol a newidiol hwn.

Diolch a chadwch yn ddiogel,


Dafydd Evans
Prif Weithredwr


Grŵp Llandrillo Menai
Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
Conwy LL28 4HZ
Ffôn: 01492 546666

Coleg Llandrillo logo
Coleg Meirion-Dwyfor logo
Coleg Menai logo
Busnes@ logo

Heb gael ateb i'r hyn yr oeddech eisiau wybod?

Anfonwch Ebost i'r tîm gwasanaethau dysgwyr: generalenquiries@gllm.ac.uk