Rydym yn cynnig cyrsiau NVQ mewn amrywiaeth eang o gyrsiau. Maent yn dechrau am gyn lleied â £60, felly gallech roi cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant i dri o'ch gweithwyr am gyn lleied ag £20 yr un!

Daw'r cynnig i ben ar 31 Gorffennaf 2018, felly peidiwch â cholli cyfle!

Cysylltwch heddiw ag un o'n Cynghorwyr Datblygu Busnes

08445 460 460 / busnes@gllm.ac.uk

Beth yw cymwysterau NVQ?

Yn Busnes@LlandrilloMenai mae gennym amrywiaeth o gymwysterau NVQ ar gael yn y gweithle i wella perfformiad eich gweithwyr.

Cymwysterau sy'n berthnasol i waith ac a seilir ar gymhwysedd yw cymwysterau NVQ. Maent yn ymwneud â phob agwedd ar y swydd, megis arferion gorau, perfformiad a datblygiadau sydd i ddod. Bydd y dysgu'n digwydd drwy dasgau ymarferol sy'n seiliedig ar waith, a'r bwriad yw meithrin y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni swydd yn fwy effeithiol.

Maent yn darparu hyfforddiant addas i weithwyr newydd neu weithwyr presennol, faint bynnag fo'u hoed.

Pam dewis NVQ?

 • Cost: Cymwysterau sy'n dechrau am gyn lleied â £60.
 • Manteision: Gwella cynhyrchiant a bodlonrwydd gweithwyr, gan leihau trosiant staff.
 • Hyblygrwydd: Dim angen mynd i'r coleg – mae'r hyfforddiant yn digwydd ar y safle ac yn cael ei deilwra ar gyfer eich gweithwyr.
 • Ansawdd: Aseswyr cymwysedig o'r diwydiant sy'n gyfrifol am yr holl asesu.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Manwerthu
 • Cyngor ac Arweiniad: NVQ Lefel 3
 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid: NVQ Lefel 2 a 3
 • Gweinyddu Busnes: NVQ Lefel 2, 3 a 4
 • Manwerthu: NVQ Lefel 2 a 3
 • Arwain Tîm: NVQ Lefel 2
Gwallt a Harddwch
 • Gwaith Barbwr: NVQ Lefel 2
 • Therapi Harddwch: NVQ Lefel 2 a 3
 • Trin Gwallt: NVQ Lefel 2 a 3
Iechyd a Gofal
 • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant: NVQ Lefel 2 a 3
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol: NVQ Lefel 2 a 3
Lletygarwch
 • Gwasanaethau Glanhau: NVQ Lefel 2 a 3
 • Cynhyrchu Bwyd: NVQ Lefel 2 a 3
 • Goruchwylio ac Arwain ym maes Lletygarwch: NVQ Lefel 2 a 3
 • Coginio Proffesiynol: NVQ Lefel 3

Mae cyllid ar gael i'ch helpu gyda'r gost, felly peidiwch â cholli cyfle. Cysylltwch heddiw ag un o'n Cynghorwyr Datblygu Busnes.

I drafod eich anghenion hyfforddi ag un o’n Ymgynghorwyr Datblygu Busnes cysylltwch â Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfonwch e-bost i busnes@gllm.ac.uk

NVQs

Yng Ngwesty’r Imperial, rydym wedi sefydlu partneriaeth â Busnes@LlandrilloMenai er mwyn darparu amrediad eang o hyfforddiant tan gamp i’n gweithwyr mewn meysydd sy’n amrywio o ddiogelwch bwyd i wasanaeth i gwsmeriaid. Mae’r hyfforddiant hwn yn ategu nod ein sefydliad i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i gwsmeriaid.

Mae hyfforddiant yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Geoff Lofthouse - Rheolwr Cyffredinol, Gwesty’r Imperial, Llandudno
Skills for Employers and Employees