Os ydych yn 18 oed neu'n hŷn, yn ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae Barod am Waith yn gyfle gwych i chi ddod o hyd i waith neu fynd ymlaen i ddysgu rhagor.

Ni chaiff unrhyw effaith ar eich budd-daliadau, ac os ydych yn gymwys, gallech dderbyn arian i'ch helpu i dalu am deithio ac am ofal plant.

Drwy asesu'ch anghenion, mae'n bosib teilwrio Barod am Waith yn arbennig i chi. Mae dwy lefel ar gael – 'Dysgu i Weithio' ac 'Amodoldeb Sgiliau'

Dysgu i Weithio

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 2 ddiwrnod yr wythnos a chewch eich annog a'ch helpu hefyd i ddod o hyd i leoliad profiad gwaith.

Cewch help gyda:

 • Chwilio am Swydd, gan gynnwys llenwi ffurflen cais am swydd/hyfforddiant a llunio Curriculum Vitae (CV) sylfaenol
 • Cyfweliadau, paratoi, ymddygiad addas, cyfathrebu ac adfyfyrio
 • Dod o hyd i wybodaeth am gyfleoedd hyfforddi yn eich ardal
 • Diweddaru'ch Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch
 • Gweithio fel Tîm
 • Adnabod canmoliaeth a beirniadaeth adeiladol
 • Cyfathrebu Effeithiol
 • Cymhelliant
 • Magu Hyder
 • Profiad gwaith (dewisol)
 • Sgiliau Trin Rhifau
 • Sgiliau TGCh

Amodoldeb Sgiliau

Bwriadwyd y rhaglen hon ar gyfer pobl y mae arnynt angen cymorth gyda'u mathemateg a'u sgiliau darllen.

Nod y cwrs:

Prif nod yw cwrs yw rhoi cyfle i chi:

 • Wella a datblygu eich Sgiliau hanfodol mewn Llythrennedd a Rhifedd
 • Magu hunan-hyder
 • Cymryd y cam cyntaf tuag at ddychwelyd i addysg neu hyfforddiant

Yn eich Cynllun Datblygu Personol, bydd gofyn i chi ddangos yr hyn yr ydych wedi'i gyflawni.

Hefyd, bydd gofyn i chi:

 • Gwblhau Asesiad Cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd
 • Trafod targedau gyda'ch tiwtoriaid a'u hadolygu'n rheolaidd i'ch helpu i gyflawni nod y cwrs, a chofnodi'ch targedau yn y llyfryn Cynllun Datblygu Personol.
 • Cwblhau'r holl dasgau a osodwyd fel bod gennych ddigon o dystiolaeth yn eich portffolio i ennill y cymwysterau a ganlyn:
  • 6 Credyd Agored ar lefel sy'n addas ar gyfer eich anghenion
  • Neu gymhwyster llawn Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu neu Rifedd, eto ar lefel sy'n addas i chi

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol neu cysylltwch â'ch Cynghorydd Canolfan Byd Gwaith.