Oes yna derfyn o ran oedran?

Nac oes — OND – ar raglenni Prentisiaeth, rhoddir blaenoriaeth i bobl ifanc 16–19 oed neu weithwyr sy'n newydd yn y swydd.

Pwy gaiff wneud cais am brentisiaeth?

Gall unrhyw un sydd dros 16 oed, sy'n byw yng Nghymru ac sydd ddim mewn addysg lawn amser, wneud cais

Ble bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

Cewch eich rhyddhau i dreulio dyddiau astudio ar un o safleoedd y coleg neu byddwch yn dilyn rhaglen Dysgu Agored/o Bell, os yw'r ddarpariaeth yn y gweithle yn unig.

Sawl awr sy'n rhaid i brentis weithio?

Rhaid i Brentis gael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos.

Faint mae'r cyflogwr yn ei dalu i'r prentis?

Rhaid i brentis gael yr isafswm cyflog cenedlaethol. I gael gwybod beth yw'r isafswm hwn, ewch i wefan www.direct.gov.uk neu ffoniwch linell gymorth ACAS ar 0300 123 1100.

Pa gymwysterau sy'n gynwysedig?

Bydd hyn yn dibynnu ar y llwybr y mae'r dysgwr yn ei ddilyn, ond mae'r rhan fwyaf o fframweithiau Prentisiaethau'n cynnwys NVQ, Tystysgrif Dechnegol a Sgiliau Hanfodol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran ar lwybrau penodol ar y wefan neu anfonwch neges i’n cyfeiriad ebost cyffredinol.

Faint o amser fydd hi'n ei gymryd i gwblhau'r brentisiaeth?

Mae'n cymryd rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar y llwybr a ddilynir. Pan fydd prentis yn cofrestru ar gynllun hyfforddi, caiff wybod erbyn pryd y disgwylir iddo orffen.

Oes raid i sefydliad fod o faint penodol?

O ran dysgwyr sy'n dilyn prentisiaeth, nid oes cyfyngiadau ar faint y sefydliad sy'n cyflogi.

Pa gefnogaeth gaiff cyflogwr?

  • Help i recriwtio prentisiaid
  • Arweiniad yn ystod rhaglen brentisiaeth y dysgwyr
  • Adolygiadau ar Gynnydd y Prentis bob yn ail fis

Oes yna ben draw i faint o brentisiaid y gallaf eu cymryd?

Nid oes pen draw i faint o brentisiaid y gallwch eu cyflogi.

Sut mae dod o hyd i brentis?

Os nad oes gennych weithiwr sy'n dymuno dilyn cynllun prentisiaeth, gallwch gysylltu â'r Swyddogion Lleoliadau Gwaith yn y Coleg. Yn aml, bydd gennym restr o ddysgwyr sy'n chwilio am gyflogwyr i'w cefnogi ar Brentisiaethau. Mae Gwasanaeth Paru Prentisiaethau hefyd ar gael drwy Gyrfa Cymru – gweler eu gwefan: www.careerswales.com