Mae timau ADTRAC yn gweithio'n lleol ar draws Gogledd Cymru, a gallant ddarparu pob math o gefnogaeth bersonol i helpu i'ch rhoi ar ben ffordd. Gall hyn gynnwys cymorth i: fagu hyder, ennill cymhwyster, gwneud cais am gwrs mewn coleg neu brifysgol, gwneud cais am brentisiaeth, neu gael swydd.

ADTRAC gynnig:

 • Gwasanaeth mentora sydd wedi'i deilwra. Bydd tîm ADTRAC yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'ch tywys ar eich taith;
 • Cefnogaeth i fagu hyder a goresgyn rhwystrau sy'n eich dal yn ôl;
 • Cefnogaeth ym maes lles (yn cynnwys cyfle i ddefnyddio darpariaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i rai sydd ag anghenion iechyd meddwl ysgafn/cymedrol);
 • Cymwysterau a hyfforddiant fydd yn eich galluogi i gyrraedd eich nod;
 • Cefnogaeth i gael gwaith. Gall hyn gynnwys cyfleoedd i fynd ar brofiad gwaith neu wirfoddoli.

Gall y llwybr i waith fod yn anodd weithiau, yn enwedig pan fydd rhwystrau'n eich atal rhag gwireddu'ch potensial. Bydd ADTRAC yn gweithio gyda chi i wella'ch dealltwriaeth a'ch cefnogi i fynd i'r cyfeiriad rydych wedi'i ddewis, fel bod gennych hyder yn eich gallu a'ch sgiliau eich hun.

 

 • Sut gallaf i gysylltu â'm tîm lleol?

  Cysylltwch â'r tîm sy'n gweithio yn y sir rydych yn byw ynddi. Byddant yn gallu rhoi manylion pellach i chi, ynghyd â gwybodaeth am beth ddylech chi ei ddod i'ch cyfarfod cyntaf.

  Sir Ebost Ffôn
  ADTRAC Ynys Môn ADTRAC@ynysmon.gov.uk 01248 752921
  ADTRAC Gwynedd TimADTRAC@gwynedd.llyw.cymru 01286 679600
  ADTRAC Sir Conwy adtrac@conwy.gov.uk 01492 576679
  ADTRAC Sir Ddinbych adtrac@sirddinbych.gov.uk 01824 706091
  ADTRAC Wrecsam a Sir Fflint adtrac@wrexham.gov.uk 01978 295515

  Bydd ADTRAC yn gallu cynnig cymorth i chi os ydych:

  • Rhwng 16 a 24 oed, a ddim mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.
  • Yn wynebu problemau sy'n eich rhwystro rhag symud ymlaen i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
  • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ond nid mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf); os nad ydych yn siŵr beth yw ardal Cymunedau'n Gyntaf neu a yw'ch cyfeiriad yn un o'r ardaloedd hyn, bydd tîm ADTRAC yn gallu ei wirio i chi.

  Fel arall, gallwch siarad â'ch Hyfforddwr Gyrfa yn y Ganolfan Waith neu ag un o gynghorwyr Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth neu i gael eich cyfeirio at ADTRAC.

 • Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cyfarfod Tîm ADTRAC am y tro cyntaf?

  Y cam cyntaf fydd cyfarfod â chi i gael gwybod rhagor amdanoch, beth yw'ch gobeithion, beth yw'r rhwystrau rydych yn eu hwynebu a pha fath o gefnogaeth yr hoffech ei chael gennym. Gallwn fynd ymlaen wedyn i drafod sut i fynd ati i'ch cefnogi i oresgyn y rhwystrau hyn a chyrraedd eich nod.

  Yna byddwn yn cwblhau ac yn llofnodi'r gwaith papur gyda chi. Unwaith mae'r dogfennau hyn yn gyflawn, byddwn yn dechrau ysgrifennu cynllun gweithredu gyda chi a pharatoi eich pecyn cefnogi. Bydd y gefnogaeth a gewch yn bersonol i chi, a gall gynnwys cymorth gydag amrywiaeth o faterion yn cynnwys lles, pryderon iechyd meddwl ysgafn/cymedrol, gwella sgiliau a chyflogadwyedd.

  Bydd pa mor aml y byddwn yn cyfarfod neu'r math o gymorth a gewch yn dibynnu'n llwyr ar yr hyn sydd ei angen arnoch i gyrraedd eich nod.

 • Llwyddiannau'r Prosiect
 • Sut gall cyflogwyr gynnig cyfleoedd i bobl ifanc?

  Os ydych yn gyflogwr a hoffai roi cyfle i berson ifanc naill ai wirfoddoli, cael profiad gwaith, dilyn prentisiaeth neu gael swydd, cysylltwch ag adtrac@gllm.ac.uk neu cysylltwch yn uniongyrchol ag un o'r timau lleol. Gellir cael manylion cyswllt y timau lleol yn y gwymplen 'Sut ydw i'n cysylltu â'm tîm lleol'.

 • Sut mae gwneud cais i fod yn Ddarparwr Gwasanaethau i System Brynu Ddeinamig (DPS) ADTRAC?

  Mae gan Brosiect ADTRAC System Brynu Ddeinamig (DPS) sy'n fframwaith caffael agored y gall Partneriaid ADTRAC ei defnyddio i ddarparu pecynnau cefnogi neu gymwysterau i'r bobl ifanc maent yn eu cefnogi.

  Mae tair lot o wasanaethau ar gael sy'n cynnwys sgiliau bywyd, cyflogadwyedd a sgiliau ar gyfer sectorau penodol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y DPS yn "Llyfryn Gwybodaeth DPS ADTRAC". I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais i ymuno ewch yn uniongyrchol i GwerthwchiGymru. Gellir cyflwyno ymholiadau a cheisiadau i adtracdps@gllm.ac.uk .

 • Pwy sy'n rhan o'r prosiect?

  Grŵp Llandrillo Menai sy'n arwain y prosiect, gan weithio mewn partneriaeth â:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Cyngor Sir Ynys Môn
  • Cyngor Sir Gwynedd
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cyngor Sir Ddinbych
  • Cyngor Sir y Fflint
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

  I gael gwybod rhagor: dilynwch ADTRAC ar Twitter a LinkedIn neu gofynnwch am gael ymuno â'n rhestr bostio ar adtrac@gllm.ac.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â Sara Williams Rheolwr Prosiect Rhanbarthol ADTRAC ar adtrac@gllm.ac.uk.

 • Beth ydy Cod Eco ADTRAC?
  Cod Eco

  Drwy gydol oes y prosiect, bydd ADTRAC yn hybu datblygiad cynaliadwy ac yn cadw ei effaith ar yr amgylchedd i leiafswm. Bydd ADTRAC yn mabwysiadu'r dulliau canlynol o gyflawni hyn:

  Lleihau, Ail-ddefnyddio, Ail-gylchu

  Byddwn ond yn defnyddio'r deunyddiau rydym eu hangen felly rydym yn lleihau'r risg hwn o wastraff. Lle'n bosib bydd y prosiect yn ailgylchu deunyddiau ac yn prynu deunyddiau wedi eu hailgylchu.

  Teithio

  Byddwn yn annog ffyrdd mwy cyfeillgar i'r amgylchedd o deithio gan gynnwys annog y defnydd o gludiant cyhoeddus, rhannu ceir lle'n bosib a lleihau'r angen am deithio lle'n bosib drwy ddefnyddio technoleg megis google hangout, fideogynadleddau a skype.

  Ynni

  Byddwn yn annog ein timau i fabwysiadu ffyrdd mwy ymarferol o arbed ynni, gan gynnwys diffodd dyfeisiau electronig pan na chant eu defnyddio, diffodd yr holl wresogi/goleuo pan na chant eu defnyddio, cau'r holl ddrysau/ffenestri yn y gaeaf; a chau tapiau pan na chant eu defnyddio.

  Annog Eraill

  Byddwn yn cynhyrchu deunyddiau sydd yn darparu awgrymiadau ymarferol ar sut i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, bydd y rhain ar gael ar fformat fideo yn ogystal â llenyddiaeth i leihau'r swm o daflenni ffeithiau y byddwn angen eu cynhyrchu.

  Mae'r clip fideo hwn yn cynnig un awgrym y mis y gellir ei ymgorffori yn hawdd i fywyd pob dydd ac ar y cyd gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol dros gyfnod o flwyddyn.

Partneriaid:
Partners' Logo