Ysgoloriaethau 2015

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n cynnig amrediad o ysgoloriaethau er mwyn annog darpar fyfyrwyr i astudio a chyflawni’n uchel yn y meysydd hynny sydd wedi cael eu dynodi fel blaenoriaethau economaidd rhanbarthol.

Darganfod mwy »  
Scholarships 2015  

Prosbectws 2015/2016

Mae ein prosbectysau wedi eu dylunio i ddarparu gwybodaeth am ein cyrsiau, campysau, y cymorth sydd a'r gael i fyfyrwyr, a’r llu o gyfleusterau sydd ar gael.

Lawrlwythwch eich copi heddiw »  
Prosbectws 2015/2016  

Graddau heb ddyled

Rydym yn cynnig ystod eang o gymwysterau lefel prifysgol, yn cynnwys Graddau Sylfaen a Graddau Anrhydedd a ddilyswyd gan brifysgolion gorau Cymru a Lloegr.

Darganfod mwy »  
Graddau heb ddyled  

Coleg Llandrillo Canolfan Elwy, Llanelwy

Saif y ganolfan hon mewn llecyn hyfryd. Mae ganddi ei system awyru ei hun a digon o lefydd parcio. Darperir hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, gan gynnwys rhaglenni Pwynt Busnes y Coleg.

Mae Pwynt Busnes yn darparu hyfforddiant hyblyg a fforddiadwy. Mae’r dewisiadau’n ymestyn o hyfforddiant i fodloni’r gofynion cyfreithiol i weithdai penodol i wella perfformiad cyffredinol eich busnes.
 
Coleg Llandrillo campus

Pwynt Busnes
Uned 6, Ffordd Richard Davies
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy

LL17 0LJ

08454 505 960

 

Eisoes yn gwybod beth rydych am ei astudio?

Gwnewch gais rwan

Digwyddiadau i ddod yng Ngholeg Llandrillo Gweld yr holl ddigwyddiadau

20/04/2015, 16:30-18:30

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru, gan gynnwys Dewisiadau 16+

Denbigh

20/04/2015, 17:30-19:30

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru

Rhos-on-Sea

21/04/2015, 17:30-19:30

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru

Rhyl

15/06/2015, 17:30-19:30

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru, gan gynnwys Dewisiadau 16+

Rhos-on-Sea

16/06/2015, 17:30-19:30

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru, gan gynnwys Dewisiadau 16+

Rhyl

17/06/2015, 15:00-18:00

Digwyddiad Gwybodaeth a Chofrestru

Bay learning centre

Social Media

 

Dwynwen Leonard - Coleg Llandrillo

Instagram

×
 

Campws Abergele

Mae Campws Abergele'n ganolfan addysg gymunedol i bobl Abergele a'r cyffiniau. Magodd enw da am ddarparu addysg o safon uchel i oedolion, a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd yng Ngholeg Llandrillo neu mewn prifysgolion lleol.

Coleg Llandrillo
Rhodfa'r Faenol
Abergele
Conwy
LL22 7HT

01745 828 100

 
Abergele campus  
×

Canolfan Ddysgu'r Bae

Yng Nghanolfan Ddysgu'r Bae ym Mae Colwyn, cynigir amrywiaeth o gyrsiau i gefnogi rhai sydd am ddod o hyd i waith, gwella eu sgiliau sylfaenol o ran darllen, ysgrifennu a thrin rhifau, neu ddychwelyd i ddysgu.  Mae yno hefyd gyrsiau cyfrifiadurol, cyrsiau i Gynorthwywyr Dosbarth a chyrsiau eraill i rai sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes addysg, ynghyd â chyrsiau Iaith Arwyddion Prydain ac Astudiaethau Byddardod (hyd at lefel gradd).

Canolfan Ddysgu'r Bae
47 Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7AW

01492 546 666 ext. 537

 
Bay Learning Centre  
×

Campws Dinbych

Ar gampws Dinbych ar Lôn y Goron, darperir cyfleusterau dysgu dwyieithog i ardal Dinbych a'r cyffiniau. Mae'r rhain yn cynnwys dosbarthiadau llawn amser a rhan-amser mewn meysydd sy'n amrywio o Fynediad i Addysg Uwch a Chelf i Weinyddu Busnes, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Thechnoleg Cerddoriaeth.

Coleg Llandrillo
Lôn y Goron
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3SY

01745 812 812

 
Dinbych  
×

Campws Llandrillo-yn-Rhos

Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, campws mwyaf Coleg Llandrillo, cynigir ystod eang o gyrsiau sy'n amrywio o gyrsiau lefel mynediad i gyrsiau ôl-radd. Ymhlith y rhain, mae cyrsiau llawn amser, rhan-amser, dosbarthiadau nos, cyrsiau academaidd a galwedigaethol, hyfforddiant seiliedig ar waith, cyrsiau ailhyfforddi, cyrsiau a deilwriwyd yn arbennig, cyrsiau gradd a chyrsiau proffesiynol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, aed ati i uwchraddio'r campws yn sylweddol er mwyn gwella’r cyfleusterau addysgu a dysgu a darparu cefnogaeth ddysgu helaeth, mannau i fyfyrwyr gymdeithasu a chymryd rhan mewn chwaraeon, ynghyd â Chanolfan Brifysgol bwrpasol.

Coleg Llandrillo
Ffordd Llandudno
Llandrilo-yn-Rhos
Bae Colwyn
LL28 4HZ

 
Llandrillo-yn-Rhos  
×

Campws Y Rhyl

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ailddatblygwyd campws Y Rhyl.  Codwyd canolfan bwrpasol ar gyfer y cyrsiau adeiladu ac ychwanegwyd Canolfan Chweched Y Rhyl. Cynigir amrywiaeth mawr o gyrsiau yma.

Yn y Ganolfan Technoleg Cerbydau Modur, ceir yr offer diweddaraf sy'n bodloni safonau'r diwydiant, ac yn Siop yr Academi Sgiliau Manwerthu Genedlaethol, trefnir hyfforddiant i gyflogwyr, gweithwyr a dysgwyr sy'n gweithio ac yn astudio ym maes manwerthu.

Coleg Llandrillo
Cefndy Road
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2HG

01745 354797

 
Y Rhyl  
×

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 546 666

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Grwp Llandrillo Menai

Tri Choleg, cyfleoedd di-ddiwedd.

Three Colleges, endless opportunities.


Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Drwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn caniatáu hyn. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

We use cookies on our website. By using the website, you consent to this. Click here for further information.